image_pdfimage_print

6. Порядок проведення засідань конкурсної комісії

6.1. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п’ять днів до його початку.

6.2. У засіданнях на запрошення комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь експерти та інші особи, що не є членами комісії.

6.3. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

6.4. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.

6.5. Рішення конкурсної комісії можуть прийматися шляхом відкритого, таємного або поіменного голосування. Форма голосування може визначатись в кожному конкретному випадку за рішенням більшості членів комісії, що беруть участь у засіданні.

6.6. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

6.7. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами. Кожен член комісії має право у письмовому вигляді висловити свою особливу думку, яка додається до протоколу.

6.8. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

6.9. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

7. Порядок подачі конкурсних пропозицій

7.1. Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

7.2. Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

7.3. Конкурсні пропозиції подаються до конкурсної комісії у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, які визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

7.4. Конкурсна комісія видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

7.5. Повернення учасникові конкурсу документів внаслідок їх некомплектності або неналежного оформлення не перешкоджає повторній подачі документів на конкурс в рамках встановленого терміну після внесення авторами необхідних поправок.

7.6. По закінченні терміну прийому заявок конкурсною комісією складається та затверджується протокол про закінчення прийому конкурсної пропозиції. У протокол включається перелік всіх зареєстрованих конкурсних пропозицій з вказівкою найменувань організацій, а також перелік всіх випадків відмови в їх прийомі з визначенням причин відмови.

7.7. На засіданні конкурсної комісії при підведенні підсумків прийому конкурсних пропозицій мають право бути присутніми представники організацій, що оспорюють позбавлення їх права брати участь у конкурсі. Під час обговорення протоколу про закінчення прийому конкурсних пропозицій комісія може заслухати їх пояснення.

7.8. Після затвердження конкурсною комісією протоколу про закінчення прийому конкурсних пропозицій, зареєстровані проекти тиражуються в необхідній кількості і надаються кожному члену конкурсної комісії та запрошеним експертам.

7.9. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

8. Випадки, коли організації та творчі спілки не допускаються до участі в конкурсі

8.1. Громадські організації, творчі спілки не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

(1) документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію, творчу спілку;

(2) громадська організація, творча спілка не відповідає вимогам пункту 7.1. цього Положення;

(3) громадська організація, творча спілка відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

(4) громадська організація, творча спілка перебуває у стадії припинення;

(5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 7 цього Положення;

(6) проект, зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає адміністративно-територіальному рівню реалізації;

(7) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

(8) установлено факт порушення громадською організацією, творчою спілкою вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції

9.1. Конкурсна пропозиція містить:

(1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування громадської організації, творчої спілки та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника громадської організації, творчої спілки або уповноваженої особи, скріпленим її печаткою (у разі наявності);

(2) виписку з ЄДРПОУ;

(3) копію статуту (положення) громадської організації, творчої спілки, завірені в установленому порядку;

(4) копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

(5) копію податкового звіту громадської організації, творчої спілки за попередні два роки;

(6) опис та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту за формою, що затверджена організатором конкурсу.

 9.2. Опис проекту повинен містити:

  •  зазначення мети і завдання;
  • план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі;
  • очікувані результати та конкретні результативні показники реалізації проекту;
  • інформацію про цільову аудиторію;
  • залучені до реалізації проекту інші громадські організації, творчі спілки;
  • способи інформування громадськості про хід реалізації проекту;
  • детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
  • листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до реалізації проекту;
  • інформацію про діяльність громадської організації, творчої спілки, зокрема про досвід реалізації проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, творчої спілки, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

9.3. Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

9.4. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

10. Порядок проведення конкурсу

10.1. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 7, 8 і 9 цього Положення.

10.2. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.

10.3. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

10.4. У разі, коли громадська організація, творча спілка не реалізувала проект, для виконання якого надавалася фінансова підтримка за два попередніх бюджетних періоди, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 13 цього Положення, питання стосовно доцільності участі її конкурсної пропозиції у другому етапі конкурсу розглядається конкурсною комісією.

10.5. Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

10.6. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі.

10.7. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник громадської організації, творчої спілки, яка є учасником конкурсу, або його уповноважений представник.

10.8. У разі, коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія може прийняти рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

11. Уникнення конфлікту інтересів під час діяльності експертної комісії

11.1.  Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

11.2. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

11.3.  Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу.

11.4.  Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

12. Порядок оцінювання конкурсних пропозицій

12.1. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

• відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

• очікувана результативність проекту;

• ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проекту;

• повнота охоплення цільової аудиторії;

• інноваційність;

• рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для реалізації проекту, досвід діяльності у відповідній сфері;

• спроможність громадської організації, творчої спілки продовжувати реалізацію проекту або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

12.2. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з передбачених цим Положенням критеріїв за шкалою від нуля до 10 балів. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

12.3. Свою оцінку пропозиціям, що надійшли на конкурс, кожен член конкурсної комісії виставляє в письмовому вигляді за відповідною формою. Секретар експертної комісії узагальнює та підсумовує індивідуальні оцінки членів комісії і оформляє оціночну відомість.

12.4. На основі розгляду зведеної оціночної відомості, висновків експертів, заслуховування авторів пропозиції, конкурсна комісія ухвалює рішення про переможців конкурсу (якщо будуть передбачені номінації, то по кожній окремо).

12.5. У випадку, якщо конкурсом передбачаються номінації, і в якійсь із них рівень пропозицій, що надійшли на конкурс, буде визнаний конкурсною комісією незадовільним, комісія ухвалює рішення про визнання конкурсу в цій номінації таким, що не відбувся, а кошти спрямовує на іншу номінацію.

12.6. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців конкурсу з урахуванням передбаченого організатором конкурсу обсягу бюджетних коштів, що виділяються для реалізації проектів. Рішення оформлюється протоколом, котрий підписується усіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

12.7. У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

12.8. У своєму рішенні конкурсна комісія може дати рекомендації переможцеві конкурсу по залученню до участі в здійсненні соціального проекту в якості співвиконавців інших учасників конкурсу, які не стали переможцями, але подали на конкурс пропозиції, що за напрямками збігаються із проектами-переможцями.

12.9. Пріоритетність фінансування проектів визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

12.10. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома громадських організацій, творчих спілок, які брали участь у другому етапі конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу та в інший прийнятний спосіб.

12.11. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові конкурсу, а у разі незгоди з рішенням організатора конкурсу — в установленому порядку.